Tokusetsu Unsokan

About Tokusetsu Unsokan

The IJN called auxiliary fleet replenishment vessels "Tokusetsu-unsokan". Their main task was to supply naval vessels with fuel. If necessary, they transported personnel and war supplies. Twenty two merchant ships and one captured ship were used as Tokusetsu-unsokan between 1939 and 1945. "Asaka Maru", "Kokuyo Maru", "Hoyo Maru" and "Toei Maru" were re-classified with the other category before the outbreak of the Pacific War.

Data of Tokusetsu Unsokan

Click here!

History of Tokusetsu Unsokan

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

Kyokuto Maru

Sagara Maru

Sanuki Maru

Kiyokawa Maru

Nissho Maru No.12

Santo Maru

Kahoku Maru

Katsura Maru No. 2 Go

Onoe Maru

Tsukushi Maru

Kazan Maru

Hokoku Maru

Ukishima Maru

Hakusa

Kamitsu Maru

Unyo Maru No.1

Choun Maru

Chitose Maru

Hitachi Maru No.4

 

Photo Source:

 1. Kyokuto Maru: Iino Kaiun Kaisha, Ltd. Iino 60 nen no ayumi. 1959
 2. Sagara Maru: History of Japanese Aircraft Carriers, Ships of the World, Special Issue No.40. Kaijinsha
 3. Sanuki Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.29, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Nov 1981
 4. Kiyokawa Maru, Tsukushi Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.23, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai May 1981
 5. Nissho Maru No.12: Nissho Shipping Co.,Ltd. 50 nen no ayumi. 1993
 6. Santo Maru, Hokoku Maru: Bureau of Military Affairs, Navy Department. Kisenhyo (Bessatsu Shashincho). 1938
 7. Kahoku Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.220, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Nov 1997
 8. Katsura Maru No.2 Go: The Japan Shipping Exchange, Inc. Kaiun May 1937
 9. Onoe Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.41, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Nov 1982
 10. Ukishima Maru: S. Fukui. Shashin Nippon Kaigun Zenkanteishi. KK Bestsellers 1994
 11. Kazan Maru: M. Yamada & H. Noma. Nippon no kyakusen (1), Ships of the World. Kaijinsha
 12. Hakusa: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Shinzosen shashinshi. 1981
 13. Kamitsu Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.86, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Sep 1986
 14. Unyo Maru No.1: Ships of the World. Kaijinsha Apr 1972
 15. Chitose Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.170, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Sep 1993
 16. Choun Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.171, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Oct 1993
 17. Hitachi Maru No.4: Nissan Kisen Yuwakai. Nissan Kisen no ayumi. 1965