Tokusetsu Junyokan

About Tokusetsu-junyokan

The IJN called armed merchant cruisers "Tokusetsu-junyokan". Their task was to act as a raider, a scout, an ocean-patroler or a flagship of rear-guard support forces. Fourteen merchant ships were used as Tokusetsu-junyokan between 1937 and 1945. Two of them were designated for engaging in minelaying services.

Data of Tokusetsu-junyokan

Click here!

History of Tokusetsu-junyokan

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

Kinjosan Maru

Kinryu Maru

Asaka Maru

Kongo Maru

Awata Maru

Aikoku Maru

Noshiro Maru

Bangkok Maru

Hokoku Maru

Saigon Maru

Ukishima Maru

Kiyosumi Maru

Akagi Maru

Gokoku Maru

 

Photo Source:

  1. Kinjosan Maru: Japanese Cargo Ships in Retrospect No.32, Ships of the World. Kaijinsha Apr 1999
  2. Kinryu Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.82, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai May 1986
  3. Asaka Maru, Noshiro Maru: Mitsubishi Shipbuiding & Eng. Co., Ltd. Shosen Kenzo no Ayumi. 1959
  4. Kongo Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.222, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Jan 1998
  5. Awata Maru, Aikoku Maru, Hokoku Maru, Kiyosumi Maru: S. Fukui. Shashin Nippon Kaigun Zenkanteishi. KK Bestsellers 1994
  6. Bangkok Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.10, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Apr 1980
  7. Saigon Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.141, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Apr 1991
  8. Ukishima Maru: Japanese Passenger Ships in Retrospect No.5, Ships of the World. Kaijinsha Oct 1979
  9. Akagi Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.2, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Oct 1998
  10. Gokoku Maru: Ships of the World. Kaijinsha Feb 1998