Tokusetsu Hokakumotei (Page 2)

 

Back <-  [1-11]  [12-27]  [28-43]   -> Next

Nissho Maru No.5

Nagara Maru

Kishin Maru

Kashima Maru

Hinoki Maru

Kogi Maru

Tatsu Maru

Kotobuki Maru No.3

Seiko Maru

Choko Maru

Nissho Maru No.3

Kasiwa Maru

Koei Maru

Matsu Maru

Kiri Maru No.1 Go

Toyo Maru No.3

 

Photo Source:

  1. Nagara Maru: Maru Special No.53. Ushioshobo
  2. Kashima Maru: K. Ueno. Sempaku 100 nenshi Zempen. Ariake Shobo 1957
  3. Hinoki Maru: Y. Hyodo. Uwajimako- Waga seishun no hi no senei(5), Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Nov 1993
  4. Kogi Maru: US Intelligence Dept. ONI 208-J Supplement No.2 (March 1945) Far-Eastern Small Craft
  5. Tatsu Maru: The Japan Shipping Exchange, Inc. Kaiun May 1940
  6. Kiri Maru No.1 Go: M. Yamada & H. Noma. Nippon no kyakusen (1), Ships of the World. Kaijinsha
  7. Nissho Maru No.5, Kotobuki Maru No.3, Nissho Maru No.3, Toyo Maru No.3: Bureau of Military Affairs, Navy Department. Kisenhyo (Bessatsu Shashincho). 1938

 

Back <-  [1-11]  [12-27]  [28-43]   -> Next