Ippan ChoyoseniKishokansokusen/Sokuryosen)

About Ippan Choyosen (Kishokansokusen/Sokuryosen)

This page introduces you observation ships and survey ships requisitioned by IJN. "Hyogo Maru" was designated as Sokuryosen, but not requisitioned by IJN.

Data of Ippan Choyosen (Kishokansokusen/Sokuryosen)

Click here

History of Ippan Choyosen (Kishokansokusen/Sokuryosen)

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

Shunkotsu Maru

Hakuho Maru

Kaiho Maru

Hijun Maru

Sanyo Maru

(Hyogo Maru)

Ryofu Maru

Hakuho Maru

Toyama/Tokamisan Maru

Iwaki Maru

Yoko Maru

 

Photo Source:

  1. Shunkotsu Maru: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Shinzosen shashinshi. 1981
  2. Hakuho Maru: Mitsubishi Shipbuiding & Eng. Co., Ltd. Shosen Kenzo no Ayumi. 1959
  3. Kaiho Maru: K.K. Harima Zosensho. Harima Zosensho 50 nenshi. 1960
  4. Hijun Maru, Ryofu Maru, Hakuho Maru: Kiichiro Ueno. Sempaku 100 nenshi Zempen. Ariake Shobo 1957
  5. Sanyo Maru: The Japan Shipping Exchange, Inc. Kaiun May 1937 Appendix
  6. Hyogo Maru, Toyama Maru: Bureau of Military Affairs, Navy Department. Kisenhyo (Bessatsu Shashincho). 1938
  7. Iwaki Maru: Gyosen Kenzo Hikkei The 1937 Edition. Motorship Magazine
  8. Yoko Maru: Sanko Kisen K.K. Sanko Kisen no Seisei Hatten - Shashi Ron Shu. 1971