Tokusetsu Unsosen (Kyuyusen) (Page 1)

About Tokusetsu Unsosen (Kyuyusen)

The IJN called auxiliary oilers "Tokusetsu Unsosen (Kyuyusen)". Their main task was to transport fuel such as heavy oil, light oil, gasoline and so on. Seventy merchant ships, one Admiralty ship and five raised ships were used as Tokusetsu-unsosen (Kyuyusen) between 1937 and 1945. Kyokuto Maru was transferred to Tokusetsu-unsokan in 1940.

Data of Tokusetsu Unsosen (Kyuyusen)

Click here!

History of Tokusetsu Unsosen (Kyuyusen)

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

 

Back <--  [1-16]  [17-36]  [37-56]  [57-75]  --> Next

Kenyo Maru

Kuroshio Maru

Shinkoku Maru

Toho Maru

Kyoei Maru No.2

Toa Maru

Kaijo Maru

Nippon Maru

Hishi Maru No.2

San Clemente Maru

Kokuyo Maru

Hoyo Maru

Toei Maru

Toen Maru

Koryu Maru

Kyoei Maru

 

Photo Source:

 1. Kenyo Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.128, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Mar 1990
 2. Kuroshio Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.131, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Jun 1990
 3. Shinkoku Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.200, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Mar 1996
 4. Toho Maru: Iino Kaiun Kaisha, Ltd. Iino 60 nen no ayumi. 1959
 5. Toa Maru: K. Ueno. Sempaku 100 nenshi Zempen. Ariake Shobo 1957
 6. Kaijo Maru, Kyoei Maru: K.K. Harima Zosensho. Harima Zosensho 50 nenshi. 1960
 7. Nippon Maru: Scholar Special 48, Nihon no Gunkan. K.K. Scolar Sha 1998
 8. Hishi Maru No.2: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.87, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Oct 1986
 9. San Clemente Maru: Mitsubishi Shipbuiding & Eng. Co., Ltd. Shosen Kenzo no Ayumi. 1959
 10. Kokuyo Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.258, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Jan 2001
 11. Hoyo Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.3, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Sep 1979
 12. Toei Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.188, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Mar 1995
 13. Toen Maru: State Libraly of New South Wales iID: a636305j

 

Back <--  [1-16]  [17-36]  [37-56]  [57-75]  --> Next

 

–––––