Tokusetsu Unsosen (Kyuheisen)

About Tokusetsu Unsosen (Kyuheisen)

The IJN called auxiliary ammunition ships "Tokusetsu Unsosen (Kyuheisen)". Their task was to transport ammunitions. Thirteen merchant ships were used as Tokusetsu-unsosen (Kyuheisen) between 1937 and 1945.

Data of Tokusetsu Unsosen (Kyuheisen)

Click here!

History of Tokusetsu Unsosen (Kyuheisen)

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

Kotoku Maru

Hide Maru

Nichiro Maru

Aratama Maru

Onoe Maru

Kogyo Maru

Seia Maru

Tatsukami Maru

Nisshun Maru

Nichii Maru

Tatsutake Maru

Hitachi Maru

Naruto Maru

 

Photo Source:

 1. Kotoku Maru, Seia Maru: K. Ueno. Sempaku 100 nenshi Zempen. Ariake Shobo 1957
 2. Hide Maru: Bureau of Military Affairs, Navy Department. Kisenhyo (Bessatsu Shashincho). 1938
 3. Nichiro Maru: Sempakubukai "Yokohama". Sempaku Shiko Vol.13
 4. Aratama Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.71, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Jun 1985
 5. Onoe Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.41, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Nov 1982
 6. Kogyo Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.94, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai May 1987
 7. Tatsukami Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.15, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Sep 1980
 8. Nisshun Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.265, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Aug 2001
 9. Nichii Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.166, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai May 1993
 10. Tatsutake Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.197, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Dec 1995
 11. Hitachi maru: Australian War Memorial, ID No.303396
 12. Naruto Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.18, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Dec 1980