Tokusetsu Unsosen (Kyutanyusen)

About Tokusetsu Unsosen (Kyutanyusen)

The IJN called auxiliary oilers and coalers "Tokusetsu Unsosen (Kyutanyusen)". Their task was to transport oil and coal. Fourteen merchant ships were used as Tokusetsu-unsosen (Kyutanyusen) between 1937 and 1945. "Kinugasa Maru" was trasferred to Tokusetsu-suijyokibokan in 1937. "Belfast Maru" was lost in 1938.

Data of Tokusetsu Unsosen (Kyutanyusen)

Click here!

History of Tokusetsu Unsosen (Kyutanyusen)

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

Soyo Maru

Shinsei Maru No.6

Sanko Maru

Asakaze Maru

Nissan Maru

Yodogawa Maru

Tagonoura Maru

Koryu Maru

Kosei Maru

Iwashiro Maru

Mikage Maru No.18

Tonei Maru

 

Photo Souce:

  1. Soyo Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.12, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Jun 1980
  2. Shinsei Maru No.6: US Intelligence Dept. ONI 208-J Japanese Merchant Ships Recognition Manual
  3. Sanko Maru, Nissan Maru: K. Ueno. Sempaku 100 nenshi Zempen. Ariake Shobo 1957
  4. Asakaze Maru: Japanese Cargo Ships in Retrospect No.45, Ships of the World. Kaijinsha May 2000
  5. Yodogawa Maru, Koryu Maru: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Shinzosen shashinshi. 1981
  6. Tagonoura Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.40, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Oct 1982
  7. Kosei Maru: Japanese Cargo Ships in Retrospect No.22, Ships of the World. Kaijinsha Jun 1998
  8. Iwashiro Maru: Sempakubukai "Yokohama". Sempaku Shiko Vol.20
  9. Mikage Maru No.18: Japanese Cargo Ships in Retrospect No.1, Ships of the World. Kaijinsha Sep 1996