Tokusetsu Bosemmotei

About Tokusetsu Bosemmotei

The IJN called converted anti-submarine nets layers "Tokusetsu Bosemmotei". Their main task was to lay and maintain anti-submarine nets with mines, to patrol and to attack the submarines. Seven merchant ships were used as Tokusetsu-bosemmotei between 1937 and 1945.

Data of Tokusetsu Bosemmotei

Click here!

History of Tokusetsu Bosemmotei

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

Agata Maru

Shosei Maru

Daikokuten Maru

Iwato Maru

Zuisho Maru

Kudamatsu Maru

Koa Maru No.2 Go

 

Photo Source:

  1. Shosei Maru, Kudamatsu Maru: Bureau of Military Affairs, Navy Department. Kisenhyo (Bessatsu Shashincho). 1938
  2. Daikokuten Maru: Iino Kaiun Kaisha, Ltd. Iino 60 nen no ayumi. 1959