Tokusetsu Kokukiumpankan

About Tokusetsu-kokukiumpankan

The IJN called converted aircraft transports "Tokusetsu-kokukiumpankan". Their task was to transort personnel, air-crafts and materials of flying corps. If necessary, they also engaged in the service as a seaplane tender. Eleven merchant ships were used as Tokusetsu-kokukiumpankan between 1937 and 1945. "Kamikawa Maru" was transferred to Tokusetsu-suijyokibokan before the outbreak of the Pacific War.

Data of Tokusetsu-kokukiumpankan

Click here!

History of Tokusetsu-kokukiumpankan

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

Katsuragi Maru

Goshu Maru

Fujikawa Maru

Komaki Maru

Lyons Maru

Kamogawa Maru

Keisho Maru

Mogamigawa Maru

Nagoya Maru

Kanto Maru

 

Photo Source:

  1. Katsuragi Maru: Uraga Dock. Uraga Dock 60 nenshi. 1957
  2. Goshu Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.72, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Jul 1985
  3. Fujikawa Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.64, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Nov 1984
  4. Komaki Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.18, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Dec 1980
  5. Lyons Maru, Kamogawa Maru, Keiyo Maru, Kanto Maru: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Shinzosen shashinshi. 1981
  6. Mogamigawa Maru: Japanese Cargo Ships in Retrospect No.27, Ships of the World. Kaijinsha Nov 1998
  7. Nagoya Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.34, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Apr 1982