Tokusetsu Fusetsukan

About Tokusetsu-fusetsukan

The IJN called converted minelayers "Tokusetsu-fusetsukan". Their task was to lay mines. Nine merchant ships were designated as Tokusetsu-fusetsukan between 1937 and 1945, but the outfit works of "Koryu Maru" was not completed before the end of the war.

Data of Tokusetsu-fusetsukan

Click here!

History of Tokusetsu-fusetsukan

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

Nichiyu Maru

Shinko Maru

Koei Maru

Tatsuharu Maru

Tatsumiya Maru

Tenyo Maru

Mogamigawa Maru

Eijo Maru

Koryu Maru

 

Photo Source:

  1. Nichiyu Maru: All Japan Seamen's Union. Sembotsusen Shashinshu. 2001
  2. Shinko Maru: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Shinzosen shashinshi. 1981
  3. Koei Maru: Japanese Cargo Ships in Retrospect No.30, Ships of the World. Kaijinsha Feb 1999
  4. Tatsuharu Maru: Shin Mitsubishi Heavy-Industries, Ltd. Shin Mitsubishi Kobe Zosensho 50 nenshi. 1957
  5. Tatsumiya Maru: Japanese Cargo Ships in Retrospect No.44, Ships of the World. Kaijinsha Apr 2000
  6. Tenyo Maru: Mitsubishi Shipbuiding & Eng. Co., Ltd. Shosen Kenzo no Ayumi. 1959
  7. Mogamigawa Maru: Japanese Cargo Ships in Retrospect No.27, Ships of the World. Kaijinsha Nov 1998
  8. Eijo Maru: S. Fukui. Shashin Nippon Kaigun Zenkanteishi. KK Bestsellers 1994
  9. Koryu Maru: Hitachi Zosen Corporation. Hitachi Zosen 100 nenshi 1985