Tokusetsu Kansen (1914-1930) (Page 1)

About Tokusetsu Kansen (1914-1930)

These pages introduce you Tokusetsu Kansen during 1914-1930.

Data of Tokusetsu Kansen (1914-1930)

Click here!

History of Tokusetsu Kansen (1914-1930)

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

 

Back <--  --> Next

Kumano Maru

Otaru Maru

Miyajima Maru

Bujun Maru

Ryukyu Maru

Miikesan Maru

Taisho Maru

Koshin Maru

Hoyei Maru

Kasuga Maru

Miike Maru

Mikawa Maru

Taian Maru

Benten Maru

Yahiko Maru

Buzen Maru

Taiyei Maru

Omuro Maru

Unkai Maru No.3

Fukuichi Maru

 

Photo Source:

  1. Kumano Maru, Otaru Maru, Taiyei Maru, Miike MaruFS. Kizu. Nippon Yusen Sempaku 100 nenshi, Ship of the World. Kaijinsha.
  2. Miyajima Maru, Bujun Maru, Ryukyu Maru, Miikesan Maru: H. Noma. Shosen Mitsui Sentaishi.
  3. Taisho Maru, Yahiko Maru, Buzen Maru, Omuro Maru, Fukuichi Maru: Nippon Kisen Kenmeiroku.
  4. Koshin Maru: OSK. Osaka Shosen K.K. 50 nen-shi. 1934.
  5. Hoyei Maru, Kasuga Maru: Bureau of Military Affairs, Navy Department. Kisenhyo (Bessatsu Shashincho). 1938.
  6. Mikawa Maru, Benten Maru: (Creator) U. Kinoshita, (Collection) Otaru City Museum
  7. Taian Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.203, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Jun 1996.

 

Back <--  --> Next

 

–––––