Densen Fusetsusen

About Densen-fusetsusen

IJA Densen-fusetsusen is a cable layer.

Data of Densen-fusetsusen

Click here!

History of Densen-fusetsusen

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

Tamon Maru No.1

Tieyei Maru

Taishin Maru

Gyoyo Maru

Gyoshu Maru

 

Photo Source:

  1. Tamon Maru No,1: Nippon Kisen Kenmeiroku, seventh edition
  2. Taiyei Maru: Nippon Yusen Senji Senshi, Nippon Yusen K.K.
  3. Taishin Maru: Junshokusha Tuitoroku, Yamashita Sinnihon Kisen K.K.
  4. Gyoyo Maru: Kaiteisen 100 nen no Ayumi, The Telecommunications Association