Tokusetsu Unsosen (Kyutansen)

About Tokusetsu Unsosen (Kyutansen)

The IJN called auxiliary coalers "Tokusetsu Unsosen (Kyutansen)". Their task was to transport coals. Eight merchant ships were used as Tokusetsu-unsosen(Kyutansen) between 1937 and 1945.

Data of Tokusetsu Unsosen (Kyutansen)

Click here!

Tokusetsu Unsosen (Kyutansen)

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

Yubari Maru

Shin Yubari Maru

Kamoi Maru

Tokachi Maru

Ishikari Maru

Unkai Maru No.1

Sansei Maru

Nittei Maru

 

Photo Source:

  1. Yubari Maru, Shin Yubari Maru: Bureau of Military Affairs, Navy Department. Kisenhyo (Bessatsu Shashincho). 1938
  2. Kamoi Maru, Tokachi Maru: Hokkaido Tanko Kisen K.K. 50 nenshi. 1939
  3. Ishikari Maru: Mitsui Shipbuilding & Engineering Co., Ltd. 35 nenshi 1953
  4. Unkai Maru No.1: Tama Shipyard Co., Ltd. Mitsui Bussan K.K. Zosembu 20 nenshi
  5. Sansei Maru: K. Ueno. Sempaku 100 nenshi Zempen. Ariake Shobo 1957
  6. Nittei Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.175, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Feb 1994