Tokusetsu Unsosen (Kyuryosen) (Page 1)

About Tokusetsu Unsosen (Kyuryosen)

The IJN called auxiliary stores ships "Tokusetsu Unsosen (Kyuryosen)". Their task was to transport fresh foods. Thirty seven merchant ships and one captured ship were used as Tokusetsu-unsosen (Kyuryosen) between 1937 and 1945. "Chiyo Maru" and "Tenyo Maru" were removed form the navy list in 1937, but again enlisted in 1941. Therefore net number of ships are thirty six.

Data of Tokusetsu Unsosen (Kyuryosen)

Click here!

History of Tokusetsu Unsosen (Kyuryosen)

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

 

Back <--  --> Next

Banshu Maru No.2

Choko Maru

Tenyo Maru No.2 Go

Toko Maru No. 2 Go

Suruga Maru

Kosei Maru

Koa Maru

Banshu Maru No.3

Kitakami Maru

Sendai Maru

Chichibu Maru

Haruna Maru

Banshu Maru No.5

Banshu Maru No.21

Kosoku Maru No.3

 

Photo Source:

  1. Choko Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.167, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Jun 1993
  2. Tenyo Maru No. 2 Go, Haruna Maru: Mitsubishi Shipbuiding & Eng. Co., Ltd. Shosen Kenzo no Ayumi. 1959
  3. Toko Maru No. 2 Go, Banshu Maru Mo.3, Sendai maru, Kosoku Maru No.3: Bureau of Military Affairs, Navy Department. Kisenhyo (Bessatsu Shashincho). 1938
  4. Suruga Maru, Kosei Maru: K. Ueno. Sempaku 100 nenshi Zempen. Ariake Shobo 1957
  5. Koa Maru, Chichibu Maru: US Intelligence Dept. ONI 208-J (Revised) Japanese Merchant Ships Recognition Manual (1944)
  6. Kitakami Maru: Hitachi Zosen Corporation. Hitachi Zosen 75 nenshi. 1956
  7. Hoko Maru: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Shinzosen shashinshi. 1981
  8. Banshu Maru No.5: Taiyo Gyogyo. Taiyo Gyogyo 80 nenshi. 1960

 

Back <--  --> Next