Tokusetsu Kyusetsumokan

About Tokusetsu-kyusetsumokan

The IJN called converted netlayers "Tokusetsu-kyusetsumokan". Their task was to patrol and to lay anti-submarine nets capable of rapid extension. They also engaged in the service as a mother ship of Tokusetsu-kusentei. Two merchant ships were used as Tokusetsu-kyusetsumokan.

Data of Tokusetsu-kyusetsumokan

Click here!

History of Tokusetsu-kyusetsumokan

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

Sumanoura Maru

Seian Maru

 

Photo Source:

  1. Sumanoura Maru: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Shinzosen shashinshi. 1981
  2. Seian Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.210, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Jan 1997