Kosakusen/Koku Kosakusen

About Kosakusen/Koku-kosakusen

IJA Kosakusen is a repair ship for the landing crafts (Daihatsu, Shohatsu and etc.)
Koku-kosakusen is a repair ship for IJA aircrafts.

Data of Kosakusen/Koku-kosakusen

Click here!

History of Kosakusen/Koku-kosakusen

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

Oregon Maru

Toho Maru

Minryo Maru

Yahiko Maru

Olympia Maru

 

Photo Source:

  1. Oregon Maru: Bureau of Military Affairs, Navy Department. Kisenhyo (Bessatsu Shashincho). 1938
  2. Toho Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.29, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Nov 1981
  3. Minryo Maru: Museum of Maritime Science, Shiryo Guide 3 Nankyoku-kansokusen Soya
  4. Yahiko Maru: K. Ueno. Sempaku 100 nenshi Zempen. Ariake Shobo 1957
  5. Olympia Maru: Mitsubishi Shipbuiding & Eng. Co., Ltd. Shosen Kenzo no Ayumi. 1959