Tokushusen

About Tokushusen

Tokushusen is a landing ship. Both Akitsu Maru and Kumano Maru had flight decks and were able to use as A/S escort carrieres.

Data of Tokushusen

Click here!

History of Tokushusen

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

Shinshu Maru

Akistu Maru

Mayasan Maru

Nigitsu Maru

Kibitsu Maru

Tamatsu Maru

Kozu Maru

Hyuga Maru

Plan Only

(4000t Otsu, the 2nd ship)

Settsu Maru

Kumano Maru

(Tokitsu maru)

 

Photo Source:

  1. Shinshu Maru: Ships of the World. Kaijinsha Feb 1996
  2. Akitsu Maru: Ships of the World. Kaijinsha May 1983
  3. Kibitsu Maru: Hitachi Zosen Corporation. Hitachi Zosen 75 nenshi. 1956
  4. Tamatsu Maru: S. Kizu. Shosen Mitsui Sempakushi 1884-2010 2010
  5. Kozu Maru: US Force Photo
  6. Hyuga Maru: Nissan Kisen Yuwakai. Nissan Kisen no ayumi. 1965
  7. Kumano Maru: Showa no Nippon Rikugun Sentei, Ship of the World, Kaijinsha Feb 1996
  8. Tokitsu Maru: K. Ueno. Sempaku 100 nenshi Zempen. Ariake Shobo 1957