Ippan Choyosen (Kyuryosen)

About Ippan Choyosen (Kyuryosen)

This page introduces you cold storage ships requisitioned by IJN such as refrigerated ship, frozen ships and trawlers other than Tokusetsukansen.

Data of Ippan Choyosen (Kyuryosen)

Click here!

History of Ippan Choyosen (Kyuryosen)

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

Kaitoku Maru

Himegami Maru

Jinko Maru

Sensho Maru

Kitami Maru

Banshu Maru No.22

Takasago Maru I Go

Banshu Maru No.17

Akashi Maru No.21

Soyo Maru

Sasayama Maru No.1

Banshu Maru No.85

Banshu Maru No.86

Kosho Maru

Sasshu Maru

Ichio Maru No.8

Kaiko Maru I Go

Karumo Maru

Manko Maru

Ebon Maru

Takuei Maru

Banshu Maru No.31

Hideyoshi Maru No.8

Maruni Maru No.6

 

Photo Source:

  1. Jinko Maru: Gyosen Kenzo Hikkei The 1936 Edition. Motorship Magazine
  2. Himegami Maru. Soyo Maru: Gyosen Kikan. Gyosen Kikanshi Kyokai
  3. Kaiko Maru I Go: (Creator) U. Kinoshita, (Collection) Otaru City Museum
  4. Manko Maru: NARA Reference Number: 342-FH-3A31635-B25950AC
  5. Ebon Maru:Nantaku-shi. Nantaku-kai
  6. Takuei Maru: Miho Zosensho 45 nen-shi. K.K. Miho Zosensho
  7. Banshu Maru No.31: Kiichiro Ueno. Sempaku 100 nenshi Zempen. Ariake Shobo 1957
  8. Other tan the above: Bureau of Military Affairs, Navy Department. Kisenhyo (Bessatsu Shashincho). 1938