Ippan Choyosen (Kyuyusen)

About Ippan Choyosen (Kyuyusen)

This page introduces you tankers requisitioned by IJN other than Tokusetsukansen, oil barges and Okyu Yusosen (conveted tankers).

Data of Ippan Choyosen (Kyuyusen)

Click here!

History of Ippan Choyosen (Kyuyusen)

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

Matsu Maru No.2

Kinzan Maru

Tosei Maru No.3

Kiku Maru No.12

Unyu Maru

Akatsuki Maru

Nisshin Maru

Hojo Maru

Sunen Maru No.3

Seiryu Maru No.8

Seiryu Maru No.5

Ryuei Maru

 

Photo Source:

  1. Kinzan Maru, Hojo Maru: Bureau of Military Affairs, Navy Department. Kisenhyo (Bessatsu Shashincho). 1938
  2. Tosei Maru No.3: K.K. Kanasashi Zosensho 60 nenshi. 1969
  3. Akatsuki Maru: The Japan Shipping Exchange, Inc. Kaiun Nov 1938
  4. Nisshin Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.11, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai May 1980