Table 2 Renaming

 

Category

Original Names

Off. No.

Enlisted

Renamed

Renaming

Tokusetsu Suijokibokan

Noshiro Maru

39735

16.07.01

16.07.10

Noshirogawa Maru

Tokusetsu Hokan

Shinko Maru

45381

16.09.20

16.09.20

Dai 2 Go Shinko Maru

Tokusetsu Sokaitei

Asahi Maru

39686

16.09.20

16.09.20

Dai 2 Go Asahi Maru

Tokusetsu Kanshitei

Taihei Maru

33532

16.09.20

16.09.20

Dai 1 Go Taihei Maru

Tokusetsu Kanshitei

Taihei Maru

44697

16.09.20

16.09.20

Dai 2 Go Taihei Maru

Tokusetsu Unsosen (Kyuryosen)

Tenyo Maru

40323

16.09.05

16.09.20

Dai 2 Go Tenyo Maru

Tokusetsu Unsosen (Kyuryosen)

Toko Maru

39089

16.09.05

16.09.20

Dai 2 Go Toko Maru

Tokusetsu Hokan

Shinko Maru

44829

13.11.16

16.10.15

Dai 1 Go Shinko Maru

Tokusetsu Hokakumotei

Toko Maru

44855

15.12.25

16.10.15

Dai 1 Go Toko Maru

Tokusetsu Sokaitei

Kongo Maru

28732

15.10.05

16.10.15

Dai 2 Go Kongo Maru

Tokusetsu Sokaitei

Noshiro Maru

28754

15.12.16

16.10.15

Dai 2 Go Noshiro Maru

Tokusetsu Kanshitei

Kaiyo Maru No.2

45297

16.09.20

16.10.25

Dai 1 Go Kaiyo Maru

Tokusetsu Kanshitei

Aikoku Maru

44111

16.10.25

16.10.25

Dai 2 Go Aikoku Maru

Tokusetsu Kanshitei

Kaiyo Maru No.2

44021

16.10.25

16.10.25

Dai 2 Go Kaiyo Maru

Tokusetsu Kanshitei

Hokoku Maru

44399

16.10.25

16.10.25

Dai 2 Go Hokoku Maru

Tokusetsu Kusentei

Hokoku Maru

38563

16.11.10

16.11.10

Dai 3 Go Hokoku Maru

Tokusetsu Unsosen (Zatsuyosen)

Eiko Maru

47587

16.11.10

16.11.20

Dai 2 Go Eiko Maru

Tokusetsu Kanshitei

Yawata Maru

42613

16.10.25

16.11.25

Dai 2 Go Yawata Maru

Tokusetsu Hokan

Choan Maru

31572

16.12.01

16.12.10

Dai 2 Go Choan Maru

Tokusetsu Hokan

Choko Maru

32737

16.12.01

16.12.10

Dai 2 Go Choko Maru

Tokusetsu Hokan

Shoei Maru

45692

16.12.10

16.12.10

Dai 2 Go Shoei Maru

Tokusetsu Hokakumotei

Kiri Maru

34532

16.12.01

16.12.10

Dai 1 Go Kiri Maru

Tokusetsu Kusentei

Nippon Maru

38562

16.12.10

16.12.10

Dai 2 Go Nippon Maru

Tokusetsu Kanshitei

Kiri Maru

44523

16.12.01

16.12.10

Dai 2 Go Kiri Maru

Tokusetsu Kanshitei

Hinode Maru

36022

16.12.01

16.12.10

Dai 2 Go Hinode Maru

Tokusetsu Kanshitei

Tenjin Maru

41532

16.12.10

16.12.10

Dai 2 Go Tenjin Maru

Tokusetsu Unsosen (Kyuyusen)

Kaijyo Maru

43992

16.12.01

16.12.10

Dai 2 Go Kaijyo Maru

Tokusetsu Unsosen (Zatsuyosen)

Kasuga Maru

42068

16.12.01

16.12.10

Dai 2 Go Kasuga Maru

Tokusetsu Hokan

Meiji Maru

43084

16.12.01

16.12.10

Dai 1 Go Meiji Maru

Tokusetsu Unsosen (Kyuryosen)

Oi Maru

45431

16.12.10

16.12.10

Dai 2 Go Oi Maru

Tokusetsu Unsosen (Zatsuyosen)

Koto Maru

C2287

16.12.10

16.12.10

Dai 2 Go Koto Maru

Tokusetsu Hokan

Katsura Maru

42943

16.12.20

16.12.20

Dai 2 Go Katsura Maru

Tokusetsu Kusentei

Meiji Maru

36018

16.12.20

16.12.20

Dai 2 Go Meiji Maru

Tokusetsu Sokaitei

Taihei Maru

C1457

16.12.22

16.12.22

Dai 3 Go Taihei Maru

Tokusetsu Hokan

Hiyoshi Maru

42353

16.12.20

16.12.31

Dai 2 Go Hiyoshi Maru

Tokusetsu Kanshitei

Toyo Maru

44376

16.10.25

16.12.31

Dai 1 Go Toyo Maru

Tokusetsu Kanshitei

Showa Maru No.3

42184

16.12.01

16.12.31

Dai 3 Go Showa Maru

Tokusetsu Kanshitei

Toyo Maru

38572

16.12.01

16.12.31

Dai 2 Go Toyo Maru

Tokusetsu Kusentei

Tenzan Maru

45488

15.11.01

17.01.10

Dai 2 Go Tenzan Maru

Tokusetsu Unsokan

Daihasshu Maru

39886

13.07.01

17.01.15

Kyokuto Maru

Tokusetsu Unsosen (Zatsuyosen)

Toa Maru

45791

17.01.10

17.01.15

Dai 2 Go Toa Maru

Tokusetsu Kusentei

Hinode Maru No.3

46765

17.02.01

17.02.10

Dai 3 Go Hinode Maru

Tokusetsu Kanshitei

Asahi Maru

39133

17.02.10

17.02.10

Dai 3 Go Asahi Maru

Tokusetsu Kanshitei

Eifuku Maru

42824

17.02.25

17.02.25

Dai 2 Go Eifuku Maru

Tokusetsu Kanshitei

Kompira Maru

37925

17.05.01

17.04.30

Dai 2 Go Kompira Maru

Tokusetsu Kanshitei

Fukuyoshi Maru No.3

39012

17.05.01

17.04.30

Dai 2 Go Fukuyoshi Maru

Tokusetsu Kanshitei

Yachiyo Maru No.3

48437

17.05.01

17.04.30

Dai 3 Go Yachiyo Maru

Tokusetsu Bosemmotei

Koa Maru

49164

17.03.12

17.05.10

Dai 2 Go Koa Maru

Tokusetsu Kanshitei

Inari Maru No.2

37922

17.05.10

17.05.10

Dai 2 Go Inari Maru

Tokusetsu Kanshitei

Yawata Maru

42613

17.06.01

17.06.01

Dai 2 Go Yawata Maru

Tokusetsu Kanshitei

Eifuku Maru

43879

17.07.05

17.07.05

Dai 3 Go Eifuku Maru

Tokusetsu Kusentei

Kaio Maru

31395

18.12.01

18.12.01

Dai 2 Go Kaio Maru

Tokusetsu Kusentei

Kaio Maru

37969

18.12.01

18.12.01

Dai 3 Go Kaio Maru

Tokusetsu Kusentei

Hakusan Maru

40586

19.02.01

19.02.01

Dai 2 Go Hakusan Maru

Tokusetsu Kanshitei

Asahi Maru No.2

42175

19.04.15

19.04.15

Dai 3 Go Asahi Maru

Tokusetsu Kanshitei

Asahi Maru

33498

19.04.25

19.04.25

Dai 2 Go Asahi Maru

Tokusetsu Kanshitei

Fuji Maru

32970

19.09.10

19.09.10

Dai 2 Go Fuji Maru

Tokusetsu Kanshitei

Myojin Maru No.3

48162

19.09.10

19.09.10

Dai 2 Go Myojin Maru

Tokusetsu Kanshitei

Fuji Maru

35721

16.12.10

18.12.15

I Go Fuji Maru

Tokusetsu Kanshitei

Nichiei Maru

39277

17.02.01

18.12.15

I Go Nichiei Maru