Tokusetsu Unsosen (Kyuyusen) (Page 3)

 

Back <--  [1-16]  [17-36]  [37-56]  [57-75]  --> Next

Tamagawa Maru

Tonan Maru No.3

Arima Maru

Matsumoto Maru

Terukawa Maru

Kirishima Maru

Choran Maru

Sandiego Maru

Kyokuyo Maru

Itsukushima Maru

Ogura Maru No.2

Shoyo Maru

Tatekawa Maru

San Ramon Maru

Kiyo Maru

Omurosan Maru

Sanpedro Maru

Nampo Maru

Yuho Maru

Kyuei Maru

 

Photo Souece:

 1. Tamagawa Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.2, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Aug 1979
 2. Tonan Maru No.3: K. Ueno. Sempaku 100 nenshi Zempen. Ariake Shobo 1957
 3. Arima Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.47, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai May 1983
 4. Matsumoto Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.101, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Dec 1987
 5. Terukawa Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.174, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Jan 1994
 6. Kirishima Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.45, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Mar 1983
 7. Choran maru: S. Fukui. Shashin Nippon Kaigun Zenkanteishi. KK Bestsellers 1994
 8. Sandiego Maru, Sanpedro Maru: Mitsubishi Shipbuiding & Eng. Co., Ltd. Shosen Kenzo no Ayumi. 1959
 9. Kyokuyo Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.98, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Sep 1987
 10. Itsukushima Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.14, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Aug 1980
 11. Ogura Maru No.2: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.24, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Jun 1981
 12. Shoyo Maru: Japan Line, Ltd. Nitto Shosen K.K. Shashi. 1966
 13. Tatekawa Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.10, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Apr 1980
 14. San Ramon Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.1, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Jan 1979
 15. Kiyo Maru: Bureau of Military Affairs, Navy Department. Kisenhyo (Bessatsu Shashincho). 1938
 16. Omurosan Maru: Japanese Cargo Ships in Retrospect No.23, Ships of the World. Kaijinsha Jul 1998
 17. Yuho Maru: Iino Kaiun Kaisha, Ltd. Iino 60 nen no ayumi. 1959
 18. Type 1TL tanker icon: Icon & Oekaki Kobo (http://www.warbirds.jp/kiyochan/index.html)

 

Back <--  [1-16]  [17-36]  [37-56]  [57-75]  --> Next