Tokusetsu Unsosen (Kyuyusen) (Page 2)

 

Back <--  [1-16]  [17-36]  [37-56]  [57-75]  --> Next

Hishi Maru

Juko Maru

Koryo Maru

Moji Maru

Nichiei Maru

Manju Maru

Kaijo Maru No.2 Go

Sanlouis Maru

Akebono Maru

Kinrei Maru

Genyo Maru

Teiyo Maru

Fujisan Maru

Nissho Maru

Ogura Maru No.3

Enoshima Maru

Aiten Maru

Sanraku Maru

Kyoko Maru

Azuma Maru

 

Photo Source:

 1. Hishi Maru, Moji Maru, Manju Maru, Ogura Maru No.3: Bureau of Military Affairs, Navy Department. Kisenhyo (Bessatsu Shashincho). 1938
 2. Juko Maru, Koryo Maru: K. Ueno. Sempaku 100 nenshi Zempen. Ariake Shobo 1957
 3. Nichiei Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.82, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai May 1986
 4. Kaijo Maru No.2 Go, Teiyo Maru: Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Shinzosen shashinshi. 1981
 5. Sanlouis Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.175, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Feb 1994
 6. Akebono Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.116, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Mar 1989
 7. Genyo Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.67, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Feb 1985
 8. Fujisan Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.9, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Sep 1980
 9. Nissho Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.27, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Sep 1981
 10. Enoshima Maru: "CLYDE WAR SHIPS (http://www.cludesite.co.uk)" John Ward-Mc Quaid
 11. Aiten Maru: Arne Zuidhoek. Ozne Mooiste Koopvaardijschepen Deel 6. De Alk bv 1995
 12. Sanraku Maru: Department of the Navy - Naval Historical Center, Photo #: NH 65033
 13. Kyoko Maru: Arendnet Scheepvaartsite
 14. Azuma Maru: Mitsubishi Shipbuiding & Eng. Co., Ltd. Shosen Kenzo no Ayumi. 1959

 

Back <--  [1-16]  [17-36]  [37-56]  [57-75]  --> Next