Kyoryoku Eisen

About Kyoryoku Eisen

Direct translation is a powered tug for Kyoryoku Eisen. "Senkai Maru No.1", "Uraga Maru No.2", "Wajima Maru" and "Tsushima Maru" were initially called Shojokisen (Small Steamers) but I list them in Kyoryoku Eisen on basis of the report (Kisen Shiyo jyoken no ken hokoku, JACAR: C01004463000) in 1938. "Shokai Maru" and "Eikai Maru" were small escorts. "Hokka Maru", "Nankai Maru" and "Tokai Maru" were rescue tugs.

Data of Kyoryoku Eisen

Click here! (Sorry Japanese version is only available.)

History of Kyoryoku Eisen

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

Senkai Maru No.1

Uraga Maru No.2

Wajima Maru

Tsushima Maru

Shokai Maru

Eikai Maru

Nankai Maru

Hokkai Maru

Tokai Maru

 

Photo Source:

  1. Wajima Maru: Tama Shipyard Co., Ltd. Mitsui Bussan K.K. Zosembu 20 nenshi
  2. Shokai Maru: Showa no Nippon Rikugun Sentei, Ship of the World, Kaijinsha Feb 1996
  3. Eikai Maru: Hitachi Zosen 100 nenshi, Hitachi Zosen K.K.