Chiho Choyosen (Zatsuyosen) 500GT and more

About Chiho Choyosen (Zatsuyosen) 500GT and more

This page introduces you cargo ships (500GT and more) requisitioned by IJN local forces.

Data of Chiho Choyosen (Zatsuyosen) 500GT and more

Click here!

History of Chiho Choyosen (Zatsuyosen) 500GT and more

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

Shing Yang Maru

Himetaka Maru

Yamato Maru No.3

Ryuhei Maru

Uwajima Maru No.18

Fuso Maru

Nisshin Maru

 

Photo Source:

  1. Shing Yang Maru: H, Noma and M. Yamada. Ship of the World, Japanese Passenger ships in History 1. Kaijinsha 1991
  2. Ryuhei Maru, Fuso Maru: Bureau of Military Affairs, Navy Department. Kisenhyo (Bessatsu Shashincho). 1938
  3. Uwajima Maru No. 18: Y. Hyodo. Uwajimako, Waga Seishun no Hi no Senei, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Jul 1993