Tokusetsu Suiraibokan

About Tokusetsu-suiraibokan

The IJN called converted destroyer tenders "Tokusetsu-suiraibokan". Their task was to engage in the service as a mother ship of destroyers and torpedoboats. Four merchant ships were used as Tokusetsu-suiraibokan between 1937 and 1945.

Data of Tokusetsu-suiraibokan

Click here!

History of Tokusetsu-suiraibokan

Click each thumbnail! (Sorry Japanese version is only available.)

Shuri Maru

Nihonkai Maru

Kamikaze Maru

Shinsho Maru

 

Photo Source:

  1. Shuri Maru: K. Ueno. Sempaku 100 nenshi Zempen. Ariake Shobo 1957
  2. Nihonkai Maru: S. Fukui. Shashin Nippon Kaigun Zenkanteishi. KK Bestsellers 1994
  3. Kamikaze Maru: S. Yamada. Nippon Shosentai no Kaiko No.235, Funenokagaku. Sempaku Gijutsu Kyokai Feb 1999
  4. Shinsho Maru: Japanese Cargo Ships in Retrospect No.16, Ships of the World. Kaijinsha Dec 1997